1. Condicions Generals

1.1. Informació General

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del lloc web www.superski.com, del qual és titular i propietària SUPERSKI, SL, societat constituïda i inscrita en el Registre de Societats amb el número 15191, llibre S-224, folis 11-20, amb data 17 de febrer del 2015, amb NRT L-710349-N, ubicada a l’Avinguda Filter i Rossell, 4 bis, 2ª planta, AD700, Escaldes-Engordany (d’ara endavant, SuperSki), o de qualsevol altra pàgina web gestionada per compte nostre (d’ara endavant, qualsevol d’ells, el Portal), així com els serveis prestats per SuperSki (els serveis). La utilizació del Portal o dels Serveis per part de l’usuari implica l’acceptació expressa i l’adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix al Portal i gaudeix dels Serveis. SuperSki pot modificar el present avís legal en qualsevol moment, per la qual cosa es recomana la seva revisió periòdica i, en tot cas, en contractar els Serveis.

SuperSki està autoritzat per a realitzar l’activitat d’agència de viatges – majorista i minorista-, i al respecte consta inscrita en el Registre de Comerç i Indústria del Principat d’Andorra sota el número 924951F.

1.2. Utilització del Portal

L’usuari declara que és major d’edat i té la capacitat legal per a adquirir els Serveis.

L’usuari utilitzarà el Portal i els Serveis exclusivament de bona fe, per a ús personal i no comercial.

L’usuari no podrà copia, reproduir, transmetre o distribuir de cap manera el contingut d’aquest Portal o dels Serveis que poden obtenir-se a través del mateix sense el permís previ i per escrit de SuperSki. L’usuari es compromet a no dur a terme un ús negligent, fraudulent o illícit del Portal, així com a no danyar la imatge o drets de SuperSki, o de tercers.

L’usuari s’abstindrà d’obstaculitzar el funcionament del Portal, suplantar a altres usuaris o persones, comprovar vulnerabilitats i, en general, de qualsevol ús que sigui contrari a l’explotació normal del Portal.

1.3. Responsabilitats

SuperSki no és responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats a l’usuari a conseqüència d’un ús del Portal o dels Serveis contrari al que s’estableix en el present avís legal, o causats per actuacions de tercers.

SuperSki no és responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap mena, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut del Portal i dels programes que incorpora.

SuperSki intenta que la informació continguda en el Portal sigui el més fiable i actualitzada possible. No obstant això, pot contenir imprecisions, errates o qualsevol gènere d’error, per la qual cosa SuperSki no garanteix l’exactitud o fiabilitat de la informació o del contingut del Portal.

SuperSki podrà, en qualsevol moment i sense incórrer en cap responsabilitat, variar el contingut del Portal així com interrompre l’oferta de tots o alguns dels seus serveis o productes.

Dins del portal pot haver-hi enllaços a altres pàgines webs sobres els quals SuperSki no té control i de les quals, per tant, no es fa responsable. SuperSki no patrocina o garanteix cap d’aquestes pagines webs de tercers.

És responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencia litat de les seves contrasenyes, així com assegurar la veracitat de les dades personals subministrades.

1.4. Condicions de Prestació dels Serveis

El Portal ofereix informació sobre reserves d’allotjament i Serveis similars o accessoris, facilitant la possibilitats que l’usuari efectuï la contractació en línia de la reserva.

En el Portal es detallen les característiques i condicions de les reserves ofertes per SuperSki a cada moment, incloent aquelles sobre Serveis que puguin tenir la consideració de viatges combinats, que dependran en cada cas dels elements implicats en el viatge combinat en qüestió.

En efectuar una reserva en el Portal, l’usuari accepta l’avís legal vigent en aquest moment. Si no ho accepta, no efectuï cap reserva.

Els preus es mostren en el Portal, en funció del criteri de cerca realitzat (estada, nombre de persones, règim d’allotjament, etc), incloent impost general indirecte d’Andorra (IGI) o similar aplicable. No s’inclouen impostos o taxes turístiques locals, el pagament de les quals s’haurà d’efectuar directament a l’hotel (import per persones i nit fixat per l’administració local). Totes els preus hauran de ser pagats en euros, tret que es tracti de pagaments directes a l’hotel, que s’efectuaran en la moneda local (en aquests casos, s’haurà d’abonar el preu segons el canvi vigent en el moment del pagament). Tret que s’indiqui el contrari, qualsevol servei addicional diferent dels expressament indicats respecte del preu així com visats, assegurances, propines i un altre tipus de despeses no incloses de manera expressa, haurà d’abonar-se per separat.

Els Serveis s’entendran prestats des que l’usuari finalitzi el procés de reserva i rebi la confirmació que s’indica en l’apartat següent. Des d’aquest moment, en la mesures que el Servei de reserva ha estat executat, no hi haurà cap dret de desistiment a favor de l’usuari. No obstant això, l’usuari podrà cancel·lar o desistir de la reserva, si bé en aquest cas s’aplicaran les despeses de cancel·lació que s’informen en el procediment de contractació, tant durant el procés de reserva com en l’abonament i en el correu electrònic de confirmació.

S’informarà l’usuari, en cada cas, de les polítiques específiques de cancel·lació i de “no-show” que resultin d’aplicació.

En el cas de reserves d'hotels, si una vegada realitzat el check-in es produeix una sortida anticipada, l'hotel està facultat per a facturar el 100% sobre el total de l'estada reservada inicialment eximint a SuperSki de tota responsabilitat.

Algunes reserves poden portar associat un regal o servei extra per al qual és necessari imprimir un abono específic per a presentar que s'adjuntarà a la reserva (entrades, forfets....). L'anul·lació de la reserva implica també l'anul·lació del regal o servei extra associat a la mateixa i no dona dret a gaudir-ho.

És obligatori presentar sempre l’abono tant de l'allotjament com dels serveis extres si n'hi hagués.

En tractar-se d'un servei no resulten d'aplicació les garanties de producte previstes en la normativa de consumidors.

La informació facilitada en el Portal no constitueix una oferta, sinó una invitació a contractar una reserva. En fer clic a “Finalitzar reserva” es considera que l'usuari ha efectuat una comanda, accepta el present avís legal i queda obligat al pagament de l'import corresponent. SuperSki confirmarà en la pantalla i mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'usuari la contractació realitzada i les condicions de la mateixa (revisi les seves carpetes de “spam” o similars per a assegurar-se que l'ha rebut). Se l'informarà de la mateixa forma, en cas que la contractació no pugui confirmar-se o la reserva no pugui efectuar-se per qualsevol causa. En el cas de viatges combinats, aquesta confirmació inclourà el contracte per escrit, amb els elements que correspongui, i si la reserva no estigués confirmada s'indicarà el termini en què l'usuari pot exigir la confirmació.

El contracte únicament es considerarà celebrat quan li enviem aquesta confirmació.

Si el contracte no se celebra o la reserva no s'efectua finalment de conformitat amb l'anterior i ja s'hagués realitzat algun càrrec a l'usuari, l'import del mateix li serà reintegrat íntegrament per part de SuperSki.

Els abonos o documents similars per a gaudir la reserva s'enviaran per correu electrònic conjuntament amb la confirmació.

SuperSki conservarà, per a cada contractació, una còpia electrònica de les condicions aplicables a la contractació. No obstant això, l'usuari podrà conservar la seva pròpia còpia de les condicions aplicables a cada contractació.

Per a les reserves de grup (de més de 5 habitacions o més de 10 persones, en dates similars i realitzades de manera individual o conjunta), l'hotel es reserva el dret de confirmar o rebutjar les places. Una vegada confirmades, poden tenir condicions específiques de pagament diferents a detallar per l'establiment. En aquest cas, l'acceptació de la seva comanda queda supeditada a la confirmació de les condicions per part de l'hotel corresponent.

És possible que, malgrat els nostres millors esforços, alguns dels Serveis oferts en el Portal tinguin un preu incorrecte. Si l'error de preu és manifest, indubtable i podria haver estat detectat raonablement com a error, no estarem obligats a subministrar-li el servei al preu incorrecte.

En cas que contracti un viatge combinat, l'usuari està obligat a comunicar tot incompliment de l'execució del contracte, per escrit o en qualsevol altra forma en què quedi constància, a SuperSki i al prestador del servei corresponent. Així mateix, s'informa l'usuari que el termini de prescripció de les accions per no execució o execució deficient d'un contracte de viatge combinat és dos anys.

1.5. Propietat intel·lectual i industrial

Els elements que apareixen en el Portal, les imatges, dissenys, dibuixos, logos, marques, codi font, material audiovisual, i qualsevol altre contingut susceptible d'estar protegit en virtut de la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, Patents i Marques són propietat de SuperSki, o en el seu cas, de tercers que li han cedit els corresponents drets d'ús, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar.

L'ús del Portal, així com la contractació de serveis i/o productes a través del mateix per part de l'usuari, no implica en cap cas cessió al mateix de drets per SuperSki en matèria de Propietat Intel·lectual o Industrial.

SuperSki prohibeix la utilització del servei de qualsevol forma que de manera directa o indirecta suposi la contravenció de la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual o Industrial, sent tal actuació així com les seves conseqüències responsabilitat exclusiva de l'usuari, que mantindrà, en tot cas, indemne a SuperSki.

L'usuari continuarà sent titular dels drets sobre el contingut de l'usuari que hagi creat i incorporat al Portal. No obstant això, l'usuari concedeix a SuperSki una llicència no exclusiva, gratuïta, amb facultat de sublicenciar, per a un àmbit territorial mundial i durant tot el període de vigència d'aquests, per a la utilització i publicació d'aquest contingut de l'usuari en el Portal, així com per a la seva transformació.

2. Política de Protecció de Dades

2.1. Protecció de Dades

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, s'informa als usuaris que les dades de caràcter personal que puguin facilitar mitjançant el portal web seran emmagatzemats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de SuperSki.

2.1.1. Finalitat del tractament de dades personals

Les dades personals obtingudes per SuperSki tenen com a finalitat de poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta i, si escau, de compra efectuades per l’usuari això com de poder gestionar la relació que l’usuari mantingui amb SuperSki.

Les referides dades també seran utilitzades per a l'adequació del portal web a les preferències i als gustos de l’usuari, a l'estudi de la utilització dels serveis per part de l’usuari i al disseny de nous serveis relacionats amb el mateix.

Finalment les dades proporcionades per l’usuari podran ser utilitzades per elaborar un “perfil comercial” -en base tant a la informació facilitada per l’usuari com a aquella altra informació derivada dels hàbits de consum i navegació de l’usuari-, als efectes d’oferir-li i enviar, per mitjans tradicionals i electrònics, informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per SuperSki, actualment o en el futur.

2.1.2. Durada de conservació de les dades personals

Les dades personals proporcionades per l’usuari, aquelles obtingudes de la navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut, es conservaran de manera indefinida mentre l’usuari no en demani la seva supressió; i almenys mentre siguin necessàries per gestionar la relació que l’usuari mantingui amb SuperSki.

2.1.3. Cessió de dades personals

Les dades no seran comunicades a terceres entitats públiques ni privades -fora d’empreses vinculades al grup empresarial de SuperSki-, tret que la referida comunicació vingui imposada per la normativa aplicable, o sigui necessària per a atendre la seva petició de serveis. En el cas que per a la prestació dels serveis sol·licitats sigui precisa la transferència internacional de les seves dades, per la seva mera sol·licitud i acceptació d'aquests, consent expressament en la referida transferència.

Al seu torn s'informa que en el cas que calgui mantenir una conversa telefònica entre l'usuari i SuperSki, la mateixa podrà ser gravada i registrada pel responsable del fitxer.

Amb l’enviament de dades personals per l'usuari, aquest està donant el seu consentiment exprés i inequívoc al tractament de les seves dades, a la recepció de informació comercial, així com la seva cessió a les empreses del mateix grup.

2.1.4. Seguretat en el tractament les dades personals

SuperSki ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal com també evitar-­ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb el que preveu la referida Llei en matèria de protecció de dades personals vigent.

2.1.5. Exercici de drets

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i supressió al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a l'adreça d'e-mail [email protected], o enviant una carta a la següent adreça: Avinguda Fiter i Rossell, 4 bis, 2ª planta, AD700, Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra).

L’usuari té a la seva disposició models d’exercici dels citats drets a la pàgina web de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (https://www.apda.ad/ca/models).

L’usuari si ho creu oportú també pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, especialment quan consideri que no s’ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets (https://www.apda.ad).

2.2. Cookies

Aquest portal web pot utilitzar galetes per a facilitar i personalitzar la navegació de l'usuari.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des d'on els usuaris accedeixin a aquest lloc web, i que permeten, entre d'altres, obtenir informació sobre data i hora de l'entrada dels usuaris en aquest lloc web i sobre els continguts seleccionats pels usuaris. Els usuaris poden impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l'opció corresponent en el seu navegador, encara que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d'aquest lloc web.

SuperSki podrà utilitzar les cookies amb finalitats publicitaris (són aquelles que, tractades per nosaltres, ens permeten analitzar els seus hàbits de navegació en Internet perquè puguem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació). SuperSki no associa les dades de navegació amb persones físiques que no s’hagin identificat prèviament.

SuperSki conservarà les dades per una duració de manera indefinida mentre l’usuari no en demani la seva supressió

Per a més informació sobre galetes, i com fer per desactivar-les, visita http://www.allaboutcookies.org
[ANNOTATION:

BY 'Autor desconocido'
ON '2022-02-11T11:13:49'
NOTE: 'Ponemos enlace a “gestionar cookies” de nuestra página. '][*]

3. Aceptació, Legislació y Jurisdicció Aplicable

3.1. Aceptació

L'accés i la utilització del Portal impliquen el consentiment per part de l'usuari i l'acceptació i la seva adhesió a les condicions anteriorment detallades.

3.2. Legislació y Jurisdicció aplicable

Els termes i les condicions es regeixen per la legislació andorrana. L’usuari d'aquest lloc web es sotmet a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a dret, els pugui correspondre.